شناسنامه

وضعیت تشکل: درحال بروزرسانی

نام سازمان مردم نهاد جوانان : انجمن مردم نهاد عکاسان نگاه نو

شماره مجوز : ۱۳۹۸۰۴۲۲۱۱۱۱۱۰/۲۶۳۱

مرکز اصلی فعالیت : استان اصفهان

شناسه ملی:

تعداد اعضای شورای مرکزی : ۶

تعداد اعضای عادی : درحال بروزرسانی

محور فعالیت : فرهنگی ، هنری ادبی ، عکاسی

هدف کلی : انعکاس مسائل و چالش های اجتماعی جامعه