×

مجوزها

وضعیت تشکل :فعال ( معتبر )
نام سازمان مردم نهاد جوانان : انجمن مردم نهاد عکاسان نگاه نو
شماره مجوز : ۱۳۹۸۰۴۲۲۱۱۱۱۱۰/۲۶۳۱

نهاد ناظر: وزارت ورش و جوانان

تصاویر مجوز: